สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับจากค่ายรู้ทันใจ Self Discovery Camp

 • การเริ่มต้นหัดเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเรียนรู้คุณธรรมพื้นฐาน เช่น การมีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน การดูแลตนเอง และผู้อื่น การเสียสละ การรู้จักคอย รู้จักให้อภัย และยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นเป็น
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเด็กในวัยเดียวกันและคุณครู รู้บทบาทของตนเอง เรียนรู้มารยาทสังคม และความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • เล่นกีฬากับหมู่คณะอย่างมีทักษะ โดย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 • “เวลามีเด็กๆ มาเข้าแคมป์ จะบอกได้เลยค่ะ ว่าคนไหนติดเกมส์มา เพราะเด็กๆ ที่ไม่ติดเกมส์จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีกว่า และมีความสุขกับสิ่งรอบตัวได้ง่ายกว่ามาก”

 • มีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ปลีกตนเองจากความเคยชินในชีวิตประจำวัน เช่น ทีวี เกมส์
  คอมพิวเตอร์ ไอแพด เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอยู่กับตนเองให้ได้
 • เรียนรู้ศิลปะ เพื่อความสนุกสนาน ให้จิตใจอ่อนโยนและมีสมาธิ
 • ซึมซับคติชีวิตและข้อคิดต่างๆ ที่ถูกสอดแทรกในทุกกิจกรรม
 • เรียนรู้การทำกิจกรรมใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีความใส่ใจและเมตตาต่อสัตว์
 • เรียนรู้ศีล ๕ อันเป็นมาตรฐานขั้นต้นของการเป็นมนุษย์
 • รู้จักกฎแห่งกรรมผ่านนิทานและเรื่องเล่า
 • ปลูกฝังเรื่องความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
 • เรียนรู้การทำสมาธิแบบง่ายๆ ผ่านการทำกิจกรรม (กายเคลื่อนไหว ใจหยุดนิ่ง) และการทำสมาธิอย่างเป็นรูปแบบ เพื่อให้เด็กได้ค้นพบความสงบสุขภายในและรู้จักใจของตนเองที่ตั้งมั่นอย่างมีคุณภาพ
 • เรียนรู้การใช้สติในการดำรงชีวิต โดยการรู้ทันกายใจของตน (กายเคลื่อนไหว ใจตามรู้) เพื่อระลึกรู้ความจริงของชีวิต มีปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างเหนือทุกข์